Condiții generale FLYONE SRL (Moldova)

Articolul 1: Definiții

Agent autorizat: agent de vânzare desemnat de transportator să-l reprezinte în vânzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale.

Bagaj: articole, efecte şi alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtării, utilizării, confortului sau comodităţii la călătoria acestuia. În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat, cât şi cel neînregistrat.

Bagaj înregistrat: bagajul luat în primire de către transportator şi pentru care acesta eliberează buletinul de bagaj.

Bagaj neînregistrat: orice alt bagaj în afara celui înregistrat.

Bilet: document intitulat „bilet de călătorie şi buletin de bagaj” eliberat de transportator sau în numele acestuia, inclusiv in format electronic. El cuprinde condiţiile contractului, avizele, cupoanele de zbor şi cuponul pasagerului.

Bilet complementar: bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un singur contract de transport.

Buletin de bagaj: partea din bilet care se referă la transportul bagajului înregistrat al pasagerului.

Codul companiei: cod format din caractere și/sau litere care identifică o anumită companie aeriana.

Convenţie: înseamnă oricare din următoarele convenţii aplicabile:
– Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce urmează Convenţia de la Varşovia);
– Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955;
– Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la Montreal (1975);;
– Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961);
– Convenţia de la Montreal (1999),,
în funcţie de aplicabilitatea fiecăreia şi aşa cum este amendată periodic, dar depinzând de ratificarea de către Republica Moldova a acelor amendamente.

Cuponul pasagerului: parte din bilet care poartă această menţiune şi care trebuie păstrată de pasager.

Cupon de zbor: parte din bilet emis de sau în numele transportatorului, care poartă menţiunea „valabil pentru transport” şi care indică punctele între care pasagerul are dreptul să fie transportat, inclusiv in format electronic.

Condiţiile Contractului: înseamnă precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Condiţii generale de transport.

Dauna: cuprinde decesul, vătămarea corporală, pierdere parţială sau alte prejudicii de orice natură ivite în urma transportului sau în legatură cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator.

DST: Drepturi Speciale de Tragere aşa cum sunt definite de Fondul Monetar Internaţional.

Eticheta de bagaj: document eliberat de transportator în scopul exclusiv al identificării bagajelor înregistrate.

Forţa majoră: înseamnă situaţii neobişnuite şi imprevizibile care scapă controlului pasagerului şi/sau transportatorului, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere cuvenite.

Locuri de oprire acceptate: locurile menţionate pe bilet sau prevăzute în orarul transportatorului ca opriri regulate în itinerarul pasagerului, cu excepţia locului de plecare şi a celui de destinaţie.

Pasager: orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui document de transport aerian, cu excepţia membrilor echipajului.

Rambursare involuntară: rambursarea parţială sau totală a unui bilet cauzată de motive independente de voinţa pasagerului, menţionate în Articoulul 3, paragraful 3.A. din prezentele Condiţii generale.

Rambursare voluntară: rambursarea parţiala sau totală a unui bilet, alta decât rambursarea involuntară.

Rezervare: echivalentul termenului „reţinere loc”, înseamnă alocarea în avans de loc sau spaţiu de dormit pentru pasager, sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj.

Oprire (Stopover): o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat între locul de plecare şi cel de destinaţie.

Tarif: reprezintă tarifele publicate, taxele şi/sau condiţiile de transport înregistrate, dacă este cazul, la autorităţile corespunzătoare.

Transport: înseamnă transportul aerian al pasagerului şi bagajelor sale, realizat cu sau fără plată, inclusiv serviciile legate de acest transport.

Transportator: înseamnă FLYONE SRL şi compania aeriană, alta decât FLYONE SRL, care a emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu în legatură cu acest transport

Zile: zilele calendaristice, inclusiv duminicile şi sărbătorile legale. În cazul notificărilor, ziua trimiterii lor nu se ia în calcul. Pentru determinarea perioadei de valabilitate nu se ia în calcul ziua emiterii biletului sau ziua începerii zborului.


Articolul 2: Domeniul de aplicare

1. Generalităţi
a) Prezentele Condiţii generale de transport sunt condiţiile de transport ale FLYONE SRL despre care se face menţiune pe biletul de călătorie. Sub rezerva prevederilor din paragraful 2 al prezentului articol, ele se aplică oricărui transport de călători şi bagaje numai pe acele zboruri sau sectoare unde FLYONE SRL este desemnat ca transportator.
b) Prezentele Condiții generale se aplică si transporturilor gratuite sau cu tarife reduse, cu exceptia reglementarilor contrare ale transportatorului sau celor din contracte si din biletele emise pentru astfel de transporturi.

2. Zboruri operate în regim charter
În cazul în care transportul se efectuează în baza unui contract charter, prezentele Condiţii generale sunt aplicabile numai în măsura în care sunt prevazute în contractul charter sau documentul de transport emis în legatură cu acest contract.

3. Zboruri operate în regim „code-share”
Pe unele rute, FLYONE SRL are încheiate aranjamente cu alţi transportatori, denumite „Code Shares”. Aceasta înseamnă că alte companii pot opera un zbor chiar dacă FLYONE SRL figurează în bilet ca transportator. Prezentele Condiţii generale sunt aplicabile şi acestor transporturi. În cazul acestor aranjamente, FLYONE SRL va aviza pasagerul în momentul rezervării asupra companiei a cărei aeronavă efectuează zborul.

4. Valabilitatea
Transportul aerian este guvernat de Condiţiile generale şi reglementările tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului sau, în cazul în care această condiţie nu poate fi îndeplinită, la data începerii călatoriei pe primul cupon de zbor al biletului.

5. Predominarea legilor
Prezentele Condiţii generale sunt aplicabile cu excepţia prevederilor care contravin tarifelor transportatorului sau unor legi, în care caz predomină acele tarife şi legi. Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile Condiţiilor generale nu are efect asupra celorlalte.

6. Predominarea condiţiilor generale asupra reglementărilor transportatorului
Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele Condiţii generale, în caz de contradicţie între acestea şi reglementările transportatorului, predomină prevederile Condiţiilor generale.


Articolul 3: Biletul de călătorie

1. Generalităţi
a) Biletul reprezinta confirmarea incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul specificat in bilet. Transportatorul va presta servicii de transport numai pasagerului specificat în bilet, iar pasagerului i se poate cere să-și confirme identitatea.
b) Biletul nu poate fi transmis altei persoane. Dacă un bilet este prezentat de altă persoană decât persoana menţionată pe bilet ca având dreptul la transport sau la rambursare, transportatorul nu poate fi făcut răspunzator faţă de titularul biletului dacă, de bună credinţă, transportă persoana care prezintă biletul sau îi rambursează contravaloarea acestuia.
c) Biletul va fi emis numai în baza plaţii integrale a tarifului aplicabil sau a unor aranjamente de creditare stabilite de transportator.Unele bilete sunt vândute la tarife reduse, care pot fi parţial sau total nerestituibile. Pasagerul trebuie să selecteze acel tarif care corespunde cel mai bine necesităţilor lui.
d) Transportul pasagerului nu va fi autorizat decât la prezentarea biletului de călătorie valabil şi emis în mod legal, în conformitate cu reglementarile transportatorului. Biletul trebuie să conţină cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv, toate celelalte cupoane de zbor valabile pentru transport şi cuponul pasagerului. Pasagerul nu are dreptul la transport dacă biletul prezentat este deteriorat sau a fost modificat de către altcineva decât transportatorul sau agentul său autorizat. Pasagerul va păstra cuponul pasagerului şi celelalte cupoane de zbor neutilizate pe tot parcursul călătoriei şi le va prezenta (la cerere) transportatorului ori de câte ori este nevoie.
e) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării biletului (sau unei parţi din acesta) de către pasager, la cererea acestuia, transportatorul va înlocui biletul respectiv (sau acea parte a sa), prin emiterea unui nou bilet, cu condiţia existenţei dovezii, uşor de stabilit la acel moment, că un bilet valabil pentru cursa(ele) respectiva(e) a fost legal emis şi cu condiţia ca pasagerul să semneze un angajament de despăgubire a transportatorului până la concurenţa valorii biletului iniţial, pentru eventuale cheltuieli şi pierderi suportate de transportator urmare a întrebuinţării greşite a biletului. În lipsa acestei dovezi sau a angajamentului semnat de pasager, transportatorul emitent poate solicita pasagerului achitarea contravalorii unui nou bilet, sub rezerva restituirii sumei respective în cazul în care constată că biletul pierdut sau deteriorat nu a fost utilizat în termenul de valabilitate. În cazul în care biletul iniţial este găsit înainte de expirarea valabilităţii lui, pasagerul îl va prezenta transportatorului, care va autoriza restituirea noului bilet. Transportatorul emitent poate percepe o taxă administrativă pentru aceste servicii, afară de cazul în care pierderea, furtul sau deteriorarea biletului se datorează neglijenţei transportatorului emitent sau a agentului său.
f) Cupoanele de zbor, după folosirea lor, rămân în proprietatea transportatorului emitent. Pasagerul ar putea fi solicitat oricând să prezente un document de identificare corespunzător.

2. Perioada de valabilitate
Cu excepţia prevederilor contrare din bilet, din prezentele Condiţii, sau din tarifele aplicabile (care pot limita valabiltatea biletului, caz în care limitarea va fi indicată pe bilet), un bilet este valabil:
a) Un an de la data emiterii; sau
b) Un an de la începerea călatoriei pe primul cupon de zbor al biletului, cu condiţia ca aceasta să se efectueze în intervalul de un an de la emitere.
Un bilet emis la un tarif special este valabil la transport în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările tarifare ale transportatorului.

3. Prelungirea valabilitatii
A. Dacă un pasager este împiedicat să călătorească în timpul de valabilitate a biletului, deoarece transportatorul:
a) Nu poate să asigure un loc pe cursa şi la data solicitate de pasager;
b) Anulează zborul pentru care pasagerul deţinea rezervarea;
c) Suprimă o escală prevazută, reprezentând locul de plecare, de destinaţie sau stopover;
d) Nu efectuează zborul într-un termen rezonabil faţă de cel prevăzut în orar;
e) Cauzează pierderea de către pasager a unei conexiuni;
f) Modifică clasele din avion;
g) Nu este în măsură să furnizeze locul rezervat în prealabil, valabilitatea biletului va fi prelungită până la următorul zbor al transportatorului, pe care există un loc disponibil la clasa corespunzătoare tarifului platit.

B. Atunci când, după începerea călătoriei, un pasager este împiedicat să călătorească în cadrul perioadei de valabilitate a biletului din motive medicale, transportatorul va prelungi această perioadă până la data la care pasagerul este în stare să călătorească sau până la primul zbor pe care transportatorul îl va efectua ulterior acestei date, cu plecarea din punctul în care este reluată călătoria şi pe care este disponibil un loc la clasa corespunzătoare tarifului platit. Cazurile de boală trebuie să fie probate printr-un certificat medical. Atunci când cupoanele de zbor rămase în bilet prevăd unul sau mai multe stopover-uri, valabilitatea biletului va fi prelungită cu cel mult trei luni începând de la data înscrisă pe certificatul medical. În aceleaşi condiţii va fi prelungită valabilitatea biletelor membrilor familiei apropiate care însoţesc persoana împiedicată să călătorească din motive medicale.

C. În eventualitatea decesului unei persoane în timpul călătoriei, valabilitatea biletelor celor care însoţesc pasagerul decedat poate fi modificată prin anularea perioadei minime de şedere sau prin prelungirea perioadei de valabilitate. În cazul decesului soţului/soţiei sau al unui membru apropiat al familiei  ce însoţeşte o persoană care a început călătoria, valabilitatea biletelor pasagerului şi ale membrilor familiei sale apropiate poate fi modificată în acelaşi mod. Modificările de mai sus pot fi făcute pe baza certificatului de deces. Prelungirea valabilităţii biletelor nu poate depăşi 45 zile de la data decesuluih.

4. Succesiunea cupoanelor de zbor
a) Transportatorul onorează cupoanele de zbor în ordinea lor, începând de la locul de plecare menţionat în bilet. Biletul nu va fi onorat la transport şi îşi va pierde valabilitatea dacă toate cupoanele nu sunt utilizate în ordinea lor conform biletului. Biletul nu va îndreptăţi pasagerul să-şi înceapă călătoria în unul din punctele de stopover specificate atunci când primul cupon de zbor pe un sector internaţional nu a fost utilizat la transport.
b) Pasagerul care doreşte să-şi schimbe itinerarul (locul de plecare, de stopover sau de destinaţie, conform biletului), va contacta în prealabil transportatorul. Se va calcula tariful aplicabil pe ruta revizuită, pasagerul putând opta pentru noul tarif sau menţinerea vechiului itinerar. În cazul în care pasagerul este nevoit să-şi schimbe itinerarul din motive de forţă majoră, el va contacta transportatorul cât mai urgent posibil, care va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la urmatorul punct de stopover sau la destinaţie, fără recalcularea tarifului. Transportatorul va acţiona în acest fel numai dacă pasagerul este în masură să furnizeze suficiente dovezi care să ateste cazul de forţă majoră.
c) ) În cazul în care pasagerul îşi modifică itinerarul fără aprobarea transportatorului, acesta va recalcula tariful aplicabil pe ruta revăzută. Pasagerul va achita diferenţa între tariful iniţial şi tariful aplicabil pe ruta revizuită. Dacă noul tarif este inferior, transportatorul va restitui pasagerului diferenţa.
d) Fiecare cupon de zbor este valabil pentru transport la clasa specificată, la data şi la cursa corespunzătoare rezervării. În cazul cupoanelor de zbor emise fără rezervare, aceasta poate fi facută la cererea pasagerului, în conformitate cu reglementările tarifare ale transportatorului şi în limita locurilor disponibile.

5. Denumirea transportatorului
Denumirea transportatorului poate figura pe bilet în formă prescurtată.


Articolul 4: Stopover-uri

Stopover-ul reprezintă o întrerupere deliberată a călătoriei autorizată în prealabil de transportator, într-un punct situat între locul de plecare şi destinaţie. În cazul biletelor emise la tarif normal, pe toată durata valabilităţii biletelor sunt autorizate stopover-uri la toate escalele prevăzute cu condiţia ca reglementările guvernamentale, cele ale transportatorului sau orarele să nu interzică acest lucru. În cazul biletelor emise la tarife speciale, stopover-urile sunt supuse limitărilor şi interdicţiilor prevăzute în reglementările transportatorului. Pentru stopover-uri poate fi percepută o taxă suplimentară, în conformitate cu reglementările transportatorului.


Articolul 5: Tarife şi taxe

1. Generalităţi
Tarifele se aplică numai transportului efectuat de la aeroportul de origine la aeroportul de destinaţie, cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel. Ele nu cuprind transportul la sol între aeroporturi sau între aeroport şi oraş.

2. Tarifele aplicabile
Tarifele aplicabile transportului sunt cele publicate de transportator sau, în lipsa acestora, cele construite în conformitate cu reglementările transportatorului. Cu excepţia prevederilor contrare, tariful aplicabil este tariful în vigoare la data plăţii biletului, pe ruta şi la datele specificate în bilet. Modificarea rutei sau a datelor de călătorie de către pasager poate avea impact asupra tarifului aplicabil. Atunci când tariful perceput nu este tariful aplicabil, diferenţa va fi, după caz, achitată de către pasager sau rambursată de către transportator.

3. Rutele
Cu excepţia prevederilor contrare din reglementările transportatorului, tarifele se aplică numai pe rutele publicate pentru aceste tarife. Dacă există mai multe rute pentru care este prevăzut acelaşi tarif, înainte de emiterea biletului pasagerul poate specifica ruta pe care doreşte să călătorească. Dacă nu este specificată nici o rută, transportatorul o poate determina.

4. Taxele impuse pasagerului
Taxele impuse pasagerului de autorităţile guvernamentale, de orice altă autoritate sau operatorul aeroportuar nu sunt cuprinse în tarifele aplicabile şi vor fi achitate de pasageri în măsura în care acestea nu sunt deja incluse în tarif. Aceste taxe se modifică în mod curent putând fi impuse şi după emiterea biletului. În eventualitatea introducerii unei noi taxe sau a majorării uneia existente şi înscrise în bilet, pasagerul va plăti suma aferentă. În mod similar, reducerea sau eliminarea unei taxe achitate în momentul emiterii biletului va îndreptăţi pasagerul să solicite restituirea sumei corespunzătoare.

5. Moneda de plată
Sub rezerva prevederilor legii aplicabile, tarifele şi taxele sunt plătibile în toate monedele acceptate de transportator. Atunci când plata se efectuează în altă monedă decât cea în care este publicat tariful, se aplică cursul de schimb stabilit în acest scop de transportator.

6. Plata tarifelor şi taxelor
Transportatorul nu este obligat să efectueze transportul unui pasager sau al bagajului acestuia şi poate refuza să-l continue dacă tariful aplicabil sau taxele datorate de pasager nu au fost plătite.


Articolul 6: Rezervările

1. Condiţiile rezervărilor
a) Rezervările sunt efectuate de transportator sau agenţii săi autorizaţi. Confirmarea rezervărilor se va face în funcţie de disponibilitatea de locuri. La cererea pasagerului, transportatorul îi va furniza acestuia confirmarea în scris a rezervării.
b) Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea dreptului pasagerului de a schimba sau anula rezervarea facută.

2. Termen pentru emiterea biletului
Transportatorul poate anula rezervarea fără preaviz dacă pasagerul nu a achitat biletul în termenul specificat de transportator sau agentul său autorizat.

3. Datele personale ale pasagerului
Pasagerul recunoaşte că a furnizat transportatorului datele sale personale în scopul efectuării rezervărilor, emiterii unui bilet, obţinerii unor servicii auxiliare, facilitării procedurilor de graniţă şi asigurării accesului oficiilor guvernamentale la aceste date. În acest sens, pasagerul autorizează transportatorul să reţină aceste date şi să le transmită oficiilor proprii, agenţilor autorizaţi, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autorităţilor guvernamentale, indiferent de ţara în care îşi au sediul.

4. Negarantarea unui loc
Transportatorul va depune toate eforturile pentru a asigura locul preferat atribuit anterior. In cazul in care are loc o schimbare de configuratie a aeronavei sau de o  aeronavă cu altă configurație față de cea initial disponibilă la momentul rezervării, FLYONE SRL își rezervă dreptul de a modifica locul selectat. La check-in pasagerului i se va atribui un nou loc. Transportatorul îşi rezervă dreptul să modifice locul atribuit chiar după îmbarcarea în aeronavă, din motive operaţionale, de siguranţă sau de securitate a zborului.

5. Reconfirmarea rezervărilor
a) Transportatorul va informa pasagerul dacă este necesară reconfirmarea rezervării pe un zbor în continuare sau de înapoiere şi în ce condiţii se va efectua (termen, modalitate). În cazul în care transportatorul solicită pasagerului să reconfirme rezervarea, nerespectarea acestei prevederi permite transportatorului să anuleze rezervarea nereconfirmată. Dacă pasagerul informează transportatorul asupra intenţiei lui de a călători, sub rezerva disponibilităţii de locuri pe zborul respectiv, transportatorul va revalida rezervările şi va asigura călătoria pasagerului. În cazul indisponibilităţii de locuri pe zborul respectiv, transportatorul va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la punctul de stopover sau destinaţie.
b) Pasagerul are obligaţia să verifice cerinţele de reconfirmare ale oricărui transportator implicat în călătoria sa. În cazul în care se solicită, pasagerul va reconfirma rezervarea transportatorului al cărui cod figurează în dreptul zborului înscris în bilet.

6. Anularea rezervărilor de către transportator
Atunci când pasagerul nu se prezintă la o cursă, fără să avizeze în prealabil transportatorul, acesta din urmă poate anula rezervările pe zborurile de continuare sau retur. Totuşi, dacă pasagerul avizează în prealabil, transportatorul nu va anula rezervarea pe zborurile de continuare.


Articolul 7: Înregistrarea şi îmbarcarea pasagerilor

Pasagerul trebuie să se prezinte la ghişeul de înregistrare al transportatorului şi la poarta de îmbarcare la ora stabilită de transportator pentru a permite îndeplinirea în timp util a formalităţilor de plecare.

Pentru zborurile efectuate de FLYONE SRL, începând cu 29.10.2017, check-in-ul și recepția bagajelor la ghișeul aeroportului se finalizează cu 60 de minute înainte de plecare. În cazul în care pasagerul nu se prezintă în timp util la ghişeul de înregistrare sau poarta de îmbarcare, sau nu este în posesia documentelor necesare conform Articolului 14 din prezentele Condiţii generale, în consecinţă, neputând călători, transportatorul îşi rezervă dreptul să anuleze rezervarea şi nu va întârzia plecarea cursei. Transportatorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru daunele suferite sau cheltuielile angajate de pasagerii care nu se conformează prevederilor prezentului articol.


Articolul 8Refuzul şi limitarea transportului

1. Dreptul de a refuza transportul
Transportatorul va refuza să transporte pasagerul şi bagajele lui dacă are loc sau, conform opiniei transportatorului, ar putea să aibă loc, una sau mai multe din urmatoarele situaţii
a) Această acţiune este necesară în vederea respectării legilor, reglementărilor sau ordinelor în vigoare în oricare stat de plecare, de destinaţie sau survolat;
b) Transportul pasagerului şi al bagajelor lui poate pune în pericol sau afecta securitatea, starea de sănătate, bunurile, confortul celorlalţi pasageri şi al echipajului;
c) Comportamentul, vârsta, conduita mintală sau fizică a pasagerului sunt de natură să facă necesară o asistenţă specială din partea transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispoziţie, să producă un disconfort celorlalţi pasageri sau să conducă la proteste din partea acestora sau să prezinte un pericol oarecare pentru pasagerul respectiv, celelalte persoane sau bunuri de la bordul aeronavei;
d) Această acţiune este necesară, deoarece pasagerul nu respectă instrucţiunile transportatorului sau refuză să se supună controlului de securitate efectuat de transportator sau autorităţile aeroportuare sau guvernamentale;
e) Pasagerul nu a plătit tariful sau taxele aplicabile;
f) Pasagerul nu posedă documente de călătorie valabile, vize de tranzit sau de intrare pe teritoriul unei ţări, şi-a distrus documentele în timpul zborului sau refuză să le predea, la cerere, echipajului aeronavei în schimbul unui document de predare, sau transportatorul a fost notificat corespunzător că pasagerului este aplicată interdicţie de intrare într-o ţară anume;
g) Biletul prezentat de pasager:
- a fost obţinut în mod ilegal sau a fost cumparat de la o altă persoană decât transportatorul emitent sau agentul său autorizat;
- a fost declarat ca pierdut sau furat;
- are un cupon de zbor fie modificat de altă persoană decât transportatorul sau agenţii săi autorizaţi, fie deteriorat;
h) Pasagerul nu a respectat prevederile paragrafului 4 din Articolul 3 al prezentelor Condiţii generale referitoare la succesiunea cupoanelor de zbor;
i) Persoana care prezintă biletul nu poate dovedi că este cea al cărei nume figurează pe bilet.
i) Pasagerul a avut un comportament inadecvat/agresiv pe un zbor anterior, motivul din care transportatorul poate intemeiat sa creadă ca asemenea comportament s-ar putea repeta.

*În cazurile menţionate la literele f), g), h) şi i) de mai sus, transportatorul îşi rezervă dreptul de a reţine biletul.

2.Asistenţă specială
2.1. Acceptarea transportului copiilor neînsoţiţi, persoanelor bolnave sau infirme, femeilor însărcinate şi a altor persoane care solicită asistenţă specială, se va face numai în baza aprobării prealabile a transportatorului. Acestor pasageri nu li se va refuza transportul din cauza incapacităţii lor sau a altor reglementari.
2.2. La acceptarea transportului a pasagerilor cu mobilitate redusă şi a pasagerilor bolnavi se va ţine cont de capacitatea transportatorului de a oferi serviciul solicitat, starea de sănătate a pasagerului, limitările existente per tip de aeronavă şi acceptarea transportului se va face în baza aranjamentelor prealabile si cu aprobarea prestatorului.


Articolul 9: Bagaje

1. Obiecte neacceptate
A. Pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale:
- obiecte care nu constituie bagaje în sensul Articolului 1 din prezentele Condiţii generale;
- obiecte susceptibile să constituie un pericol pentru aeronavă, persoanele de la bord sau bunurile din aeronavă considerate ca atare în reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional (IATA) (transportatorul va furniza, la cerere, informaţii suplimentare referitoare la acest subiect);
- obiecte al căror transport este interzis prin legi sau reglementări în vigoare în oricare stat de plecare sau destinaţie;
- obiecte care, conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transportul aerian datorită greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului;
- animale vii, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile paragrafului 10 al prezentului Articol.
B. . Armele de foc, muniţiile şi armele albe sunt acceptate la transport ca bagaj înregistrat, cu condiţia prenotificării transportatorului în momentul rezervării locului şi la discreţia acestuia. Transportul muniţiilor este supus reglementărilor OACI şi IATA privind transportul obiectelor periculoase, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.A.b).
C. Pasagerul nu va include în bagajul înregistrat articole fragile sau perisabile, bani, bijuterii, metale preţioase, computere, echipamente electronice personale, documente de afaceri, documente secrete şi alte valori, paşapoarte şi alte documente de identificare, eşantioane.
D. Dacă, în pofida faptului că sunt interzise, articolele menţionate în alineatele A-C de mai sus sunt conţinute în bagaje, transportatorul nu va avea nicio răspundere deosebită pentru pierderea sau deteriorarea acestor articole, decât cea prevăzută în mod curent de regimul său de răspundere, definit în Articolul 16 de mai jos.

2. Dreptul de a refuza transportul
Transportatorul poate refuza transportul ca bagaje al obiectelor enumerate în paragraful 1 al acestui Articol sau poate refuza să continue transportul oricăror bagaje atunci când descoperă că acestea sunt alcătuite din/sau conţin astfel de obiecte.

3. Dreptul de a controla
Din motive de siguranţă a zborului, transportatorul poate cere pasagerului să autorizeze controlul lui şi al bagajelor sale. De asemenea, poate controla bagajele în absenţa pasagerului, atunci când acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o astfel de autorizaţie. Acest control are ca scop să se determine dacă o persoană posedă sau are în bagajele sale obiecte din cele enumerate în paragraful 1.A, precum şi arme sau muniţii, atunci când nu au fost respectate prevederile paragrafului 1.B din prezentul articol. În cazul în care pasagerul nu acceptă controlul solicitat, transportatorul poate refuza transportul pasagerului şi al bagajelor. Dacă în timpul controlului, pasagerul sau bagajele sale suferă daune, transportatorul nu va fi responsabil, cu excepţia cazurilor de rea credinţă şi neglijenţa gravă.

4. Bagajele înregistrate
a) Transportatorul ia în primire bagajele care i-au fost prezentate spre înregistrare şi face o menţiune pe bilet, această operaţiune constituind emiterea buletinului de bagaj. Etichetele de bagaj care pot fi emise de transportator în plus peste buletinul de bagaj sunt prevăzute numai în scopul identificării bagajelor.
b) Transportatorul poate refuza transportul bagajelor care nu sunt ambalate în mod corespunzător în valize sau alte ambalaje similare, pentru a putea fi transportate în bune condiţii,  ţinând seama de o manipulare normală.
c) Bagajele înregistrate vor fi transportate în aceeaşi aeronavă ca şi pasagerul căruia îi aparţin. Dacă transportatorul constată că acest lucru nu este posibil din motive de siguranţă, de securitate a zborului sau operaţionale, bagajele înregistrate vor fi transportate cu o altă cursă.
În cazul în care bagajul înregistrat este transportat pe un alt zbor, transportatorul îl va livra pasagerului, cu condiţia ca legislaţia aplicabilă să nu impună prezenţa pasagerului în timpul formalităţilor vamale.

5. Bagajele transportate gratuit

Pasagerii pot transporta în mod gratuit o anumită cantitate de bagaje, conform prevederilor şi sub rezerva condiţiilor de limitare conţinute în prezentele Condiţii generale. În funcţie de ruta călătorită, cantitatea de bagaj admisă gratuit se calculează în sistemul bazat pe greutate sau piese. Informaţii suplimentare sunt disponibile în broşurile de orar ale transportatorului, precum şi la oficiile transportatorului sau ale agenţilor săi autorizaţi. În cazul în care două sau mai multe persoane călătoresc împreună cu acelaşi zbor spre aceeaşi destinaţie, se prezintă împreună şi în acelaşi timp la locul de înregistrare, li se acordă dreptul de a transporta gratuit o cantitate de bagaje egală cu suma greutăţilor individuale admise gratuit la transport. (valabil numai in cazul biletelor emise pana la data de 30.06.2010).

6. Excedentul de bagaj

Transportul bagajelor care depăşesc cantitatea admisă gratuit este supus unor tarife. Informaţii referitoare la aceste tarife sunt disponibile la oficiile transportatorului şi ale agenţilor săi autorizaţi.

7. Declararea unei valori superioare
a) Pasagerii pot declara la înregistrarea bagajelor o valoare superioară limitei stabilite prin reglementările în vigoare. În acest caz, transportatorul va percepe un tarif „ad valorem” în conformitate cu reglementările sale. Acest tarif se achită la punctul de plecare pentru întregul transport până la destinaţie.
b) Când pasagerul dorește să efectueze o declaratâție de valoare, se aplică următoarea regulă:
Prezentarea la aeroport:
Prezentarea la ghișeu se face cu suficient timp înainte pentru a permite urmatoarea procedură:
1. Deschiderea bagajului cu valoare specială
2. Verificarea existenței bunurilor declarate
3. Semnarea Declarației de inventar de bagaj cu Valoare Declarată
4. Asigurarea prin incuiere de catre pasager a bagajului
Restricții
Valoare declarată: Valoarea declarată maxim acceptată: 1000 EUR/ pasager.
Taxe
a) O taxa de 10% din valoarea declarată va fi percepută de la pasagerul care a solicitat serviciul acesta.
b) FLYONE SRL acceptă bagajele cu valoare declarată numai pe rutele directe operate de avioanele proprii.

8. Bagajele neînregistrate
a) Bagajul pe care pasagerul îl transportă în cabina aeronavei trebuie să încapă sub scaunul din faţa pasagerului sau în compartimentul de bagaje, special destinat pentru uzul pasagerilor. Bagajul neînregistrat trebuie să corespundă, de asemenea, reglementărilor transportatorului. în cazul în care bagajul nu poate fi depozitat în maniera descrisă, depăşind greutatea admisă sau se consideră că este nesigur din orice motive, el va fi transportat ca bagaj înregistrat. Acest bagaj poate fi înregistrat în orice moment înainte de plecarea zborului.
b) Articolele pe care pasagerul le consideră nepotrivite pentru a fi transportate în compartimentul pentru marfă al aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport în cabina de pasageri numai cu acordul în prealabil al transportatorului. Transportul acestor articole poate fi tarifat separat.

9. Primirea şi predarea bagajelor
a) Pasagerul îşi va lua în primire bagajele imediat ce acestea îi vor fi puse la dispoziţie la locul de destinaţie sau de stopover. Dacă pasagerul nu-şi colectează în timp rezonabil bagajul, transportatorul poate pretinde o taxă de depozitare. Dacă pasagerul nu a reclamat bagajul în termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el fără a avea vreo responsabilitate faţă de pasager.
b) Transportatorul va preda bagajele înregistrate celui care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj. Transportatorul nu este obligat să verifice dacă persoana care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj are dreptul să primească bagajele respective. Transportatorul nu are nicio responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificari. Predarea bagajelor se face la locul de destinaţie menţionat pe eticheta de bagaj.
c) Atunci când o persoană pretinde un bagaj, dar nu este în măsură să prezinte buletinul de bagaj şi să identifice bagajul cu ajutorul etichetei de bagaj prevazută în acest scop, transportatorul va preda bagajul acelei persoane cu condiţia ca aceasta să facă dovada dreptului spre satisfacţia transportatorului şi, dacă i se solicită de către transportator, acea persoană să furnizeze garanţie suficientă pentru a despăgubi transportatorul pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli care ar putea apare pentru transportator în urma respectivei predări.
d) Acceptarea bagajelor de către persoana care prezintă buletinul de bagaj fără protestare scrisă făcută la predare, constituie prezumţia că bagajele au fost predate în bună stare şi în conformitate cu contractul de transport.

10. Animale domestice
a) Câinii, pisicile, păsările şi alte animale domestice vor fi acceptate la transport cu aprobarea prealabilă a transportatorului, dacă sunt aşezate într-un ambalaj corespunzător şi însoţite de toate documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau alte documente cerute de ţările de intrare sau tranzit). Acest transport poate fi supus unor condiţii suplimentare specificate de transportator, disponibile la cerere.
b)Dacă se acceptă la transport ca bagaj, animalul împreună cu ambalajul şi hrana lui nu se vor include în cantitatea de bagaj admisă gratuit, constituind excedent de bagaj pentru care se va percepe tariful aplicabil.
c) Câinii ghid pentru orbi şi infirmi vor fi transportaţi în mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisă gratuit la transport, în conformitate cu reglementările transportatorului.
d) Transportul animalelor domestice se face pe răspunderea pasagerului căruia îi aparţin, acesta fiind responsabil pentru procurarea tuturor permiselor şi certificatelor necesare. Transportatorul nu-şi asumă nicio răspundere pentru rănirea, pierderea, întârzierea, îmbolnăvirea sau decesul acestor animale în cazul în care a fost refuzată intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu condiţia ca dauna respectivă să nu fie cauzată din neglijenţa transportatorului. Persoana care transporta animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile şi responsabilităţile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului.


Articolul 10: Orarele, întârzierile şi anularea zborurilor

1. Orarele
Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil. Orele indicate pe bilet, în orare şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport. Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatori sau să utilizeze alte aeronave decât cele prevăzute, fără preaviz. De asemenea, în caz de necesitate, poate să schimbe sau să suprime o escală indicată pe bilet. Orarele sunt susceptibile de modificare fără preaviz. Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare şi alte publicaţii care conţin orare.  Transportatorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru zborurile în conexiune.

2. Anularea zborului, rerutare, întârzieri
a) Atunci când circumstanţele impun acest lucru (condiţii meteorologice nefavorabile, cazuri de forţă majoră, dispoziţii guvernamentale şi altele), transportatorul poate întârzia sau anula fără preaviz un zbor sau un loc confirmat în prealabil. Dacă urmare unor astfel de circumstanţe, transportatorul anulează sau întârzie un zbor, nu este în măsură să furnizeze locurile confirmate în prealabil, anulează un punct de escală sau destinaţie în itinerarul pasagerului sau cauzează pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul deţine o rezervare, la opţiunea pasagerului, transportatorul trebuie:
i) să transporte pasagerul, cât mai urgent posibil, cu o altă cursă regulată proprie pe care sunt locuri disponibile, fără plată suplimentară şi, dacă este necesar, cu extinderea valabilităţii biletului,sau
ii) va efectua rambursarea în conformitate cu prevederile Articolului 11.
b) În oricare din situaţiile enumerate în paragraful 2a) din acest Articol si daca nu exista prevederi contrare in Conventie sau legislatia   in vigoare, opţiunile prezentate la literele i) – ii) de mai sus, constituie singurele remedii disponibile pe care transportatorul este obligat sa le ofere Pasagerului.

3. Refuzul îmbarcării datorat suprarezervării
Afară de situaţia în care au fost prevăzute alte remedii de către transportator pentru pasager, dupa cum s-a precizat mai sus, dacă transportatorul nu este în măsură să furnizeze locurile confirmate în prealabil, va opera variante de compensare pentru pasagerii cu rezervări confirmate care au fost refuzaţi la îmbarcare urmare indisponibilităţii de locuri cauzată de suprarezervare, în conformitate cu legea aplicabilă şi politica transportatorului.

Articolul 11: Rambursarea

1. Generalităţi
În cazul în care, din vina transportatorului sau la cererea pasagerului, transportul nu se poate efectua în conformitate cu contractul de transport, contravaloarea biletului sau a părţii neutilizate din bilet se rambursează în baza prevederilor prezentului articol şi a reglementărilor tarifare ale transportatorului:

a) Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va efectua rambursarea către persoana care a plătit biletul, cu condiţia prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plaţii.
b) Cu excepţia biletelor pierdute sau furate, rambursarea se face numai la prezentarea cuponului pasagerului şi a tuturor cupoanelor de zbor neutilizate.
c) O rambursare făcută persoanei care prezintă cuponul pasagerului sau chitanţa pasagerului, toate cupoanele de zbor neutilizate, precum și procura emisă din numele pasagerului sau persoanei care a efectuat plata privind efectuarea rambursării şi care susţine a fi persoana căreia i se poate face rambursarea conform subalineatului a) de mai sus, va fi considerată o rambursare corespunzătoare şi va descărca transportatorul de răspundere şi de pretenţii ulterioare de rambursare.

2. Rambursarea involuntară
Atunci când transportatorul anulează un zbor, nu efectuează un zbor într-un termen rezonabil în raport cu orarul, anulează un punct de escală sau destinaţie indicat în bilet sau cauzează pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul deţine o rezervare, cuantumul rambursării va fi:

a) cuantumul tarifului plătit, în cazul în care nu a fost utilizată nici o parte din bilet;
b) Daca a fost utilizata o portiune a biletului, suma de restituit nu va putea fi mai mica decit diferenta intre tariful platit si tariful aplicabil calatoriei efectuate.

3. Rambursarea voluntară
Atunci când pasagerul solicită rambursarea biletului sau din alte motive decât cele prezentate în paragraful 2 al acestui articol, cuantumul rambursării va fi:

a) cuantumul tariful plătit din care vor fi deduse penalitățile prevăzute de regula tarifului aplicat în bilet;
b) diferenţa dintre tariful plătit şi tariful aplicabil călătoriei efectuate, din care vor fi deduse penalitățile prevăzute de regula tarifului aplicat în bilet, atunci când a fost utilizată o parte din bilet.  Biletele de avion achiziţionate cu preţ redus (reducere, promoţii etc.)  nu permit rambursarea.

4. Dreptul de a refuza rambursarea
a) Transportatorul poate refuza rambursarea dacă cererea este facută cu mai mult de şase luni de la data expirării valabilităţii biletului;
b) Transportatorul poate refuza rambursarea unui bilet care i-a fost prezentat sau a fost prezentat altor autorităţi dintr-un stat, atunci când pasagerul nu prezintă o dovadă satisfăcătoare ca are permisiunea de şedere în statul respectiv sau că va pleca cu zborul altui transportator sau cu un alt mijloc de transport.

5. Moneda rambursării
Rambursările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legilor sau reglementărilor în vigoare în statul din care a fost cumpărat biletul şi in statul în care se efectuează rambursarea. Sub rezerva prevederilor anterioare, rambursările vor fi efectuate în moneda de plată a biletului sau în altă monedă, în conformitate cu reglementările transportatorului.

6. Cine efectuează rambursarea
a) Rambursările voluntare sunt efectuate de către client prin intermediul paginii oficiale a companiei aeriene în rubrica Gestionează Rezervarea, cu condiția că acesta a fost achiziționat direct de la compania aeriană, adică de pe pagina web sau aplicația mobilă a acesteia. În cazul în care biletul a fost achiziționat de la agenție sau alte site-uri partenere, rambursarea trebuie să fie efectuată direct de către agenții sau partenerii respectivi.
b) Rambursările involuntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul.


Articolul 12: Comportamentul la bordul aeronavei

a) Atunci când, în opinia transportatorului, pasagerul se comportă la bordul aeronavei în aşa fel încât primejduieşte aeronava, persoanele sau bunurile din aeronavă, împiedică echipajul să-şi îndeplinească sarcinile, nu se conformează instrucţiunilor echipajului, inclusiv, dar fără a se limita la fumat, consumul de băuturi alcoolice şi droguri, sau se comportă într-un mod care cauzează disconfort, neplăceri, prejudicii sau vătămare corporală celorlalţi pasageri sau echipajului, transportatorul poate lua măsurile necesare pentru a preveni continuarea unei astfel de comportări, inclusiv constrângerea. Pasagerii pot fi debarcaţi şi li se poate refuza călătoria de continuare în oricare punct şi pot fi urmăriți prin instrumente legale aplicabile pentru ofensa adusă la bordul aeronavei.

b) Din motive de securitate, transportatorul poate interzice sau restricţiona utilizarea la bordul aeronavei a aparatelor electronice, inclusiv, dar fără a se limita la telefoane mobile, computere laptop, casetofoane portabile cu înregistrare, CD player, radiouri portabile, jocuri electronice sau aparate de transmisiuni, jucării telecomandate şi staţii portabile walkie-talkie.Aparatele pentru pasagerii cu deficienţe de auz şi afecţiuni cardiace vor fi permise la bordul aeronavei.


Articolul 13: Aranjamente pentru servicii suplimentare

a) Ca regulă generală, transportatorul nu prestează şi nu asigură transportul terestru între aeroporturi sau între aeroporturi şi terminalele din oraş. În cazul în care transportatorul efectuează astfel de transporturi pentru pasagerii săi, prezentele Condiţii generale vor fi aplicabile şi acestui transport. Utilizarea transportului la sol se face cu plata tarifului stabilit in acest scop.

b) Atunci când încheie aranjamente în favoarea pasagerilor cu o terţă parte pentru servicii, altele decât transportul aerian, emite bilete sau vouchere pentru transport şi servicii (altele decât transportul aerian), prestate de o terţă parte, ca de exemplu, rezervări la hotel şi închirieri de maşini, transportatorul acţionează numai în calitate de agent al pasagerului. În acest caz, se vor aplica condiţiile terţei părţi furnizoare de servicii.


Articolul 14: Formalităţile administrative

1. Generalităţi
Pasagerii sunt răspunzători pentru obţinerea tuturor documentelor necesare, precum şi pentru respectarea tuturor prevederilor legilor şi reglementărilor în vigoare în statele de plecare, de destinaţie sau de tranzit. Transportatorul nu-şi asumă nicio răspundere faţă de pasagerii care nu obţin aceste documente şi vize sau care nu respectă prevederile legilor şi reglementărilor menţionate mai sus.

2. Documentele de călătorie
Pasagerul trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru ieşire, intrare, documentele sanitare, precum şi celelalte documente cerute de legile şi reglementările în vigoare în statele interesate. De asemenea, pasagerul va permite transportatorului să facă şi să reţină copii ale documentelor respective. Transportatorul îşi rezervă dreptul de a refuza transportul oricărui pasager ale cărui documente de călătorie nu sunt complete. Transportatorul nu este răspunzător pentru nerespectarea de către pasager a prevederilor prezentelor Condiţii generale.

3. Neadmiterea intrării
Pasagerul va fi responsabil să achite contravaloarea transportului în cazul în care transportatorul va trebui să-l ducă la locul de origine sau în alt loc, ca urmare a unei dispoziţii a organelor de stat privind neadmiterea în ţara de tranzit sau în ţara de destinaţie. Transportatorul poate utiliza în acest scop orice sumă care i-a fost platită pentru transporturi neutilizate sau orice sumă aparţinând pasagerului şi care se afla în posesia transportatorului. Contravaloarea biletului de călătorie aferent transportului pasagerului până la locul unde nu a fost admis sau de unde a fost expulzat nu va fi rambursat de către transportator.

4. Responsabilitatea pasagerului pentru amenzi, cheltuieli de detenţie sau alte cheltuieli.
Dacă transportatorului i se cere să plătească sau să depună cuantumul unei amenzi sau a unei penalizări, sau să efectueze cheltuieli ca urmare a nerespectării de către pasager a prevederilor legilor şi regulamentelor statelor respective sau a neprezentării documentelor cerute, la cererea transportatorului, pasagerul ii va restitui acestuia toate sumele plătite sau depuse, precum şi orice alte cheltuieli efectuate. În acest scop, transportatorul poate utiliza orice sume ce i-au fost plătite de pasagerul respectiv pentru transporturi neefectuate sau alte sume aparţinând acestui pasager aflate în posesia transportatorului.

5. Controlul vamal
Dacă se cere, pasagerul trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, sosite cu sau fără întârziere, înregistrate şi/sau neînregistrate, efectuat de organele vamale şi/sau guvernamentale. Transportatorul nu-şi asumă nicio răspundere pentru pierderile şi daunele suferite de pasagerii care nu respectă prevederile conţinute în prezentele Condiţii generale.

6. Controlul de securitate
Pasagerii trebuie să se supună controlului de securitate cerut de autorităţile guvernamentale, aeroportuare sau de transportator.

7. Reglementări guvernamentale
Transportatorul nu-şi asumă nic o răspundere atunci când refuză transportul unui pasager bazându-se pe ceea ce consideră ca fiind prevederi legale sau reglementări guvernamentale în vigoare care justifică refuzul.


Articolul 15: Transportatorii succesivi

Transportul efectuat de mai mulţi transportatori succesivi în baza unui singur bilet sau a unor bilete complementare, constituie o operaţiune unică, din punct de vedere al aplicabilităţii Convenţiei, fiecare transportator fiind răspunzător numai pentru transportul efectuat pe propriile sale zboruri.


Articolul 16: Responsabilitatea pentru daune

1.Generalităţi
Transportul conform acestor Condiţii generale este supus regulilor şi limitărilor referitoare la răspundere stabilite în Convenţie, în măsura în care normele şi limitările stabilite prin Convenţie nu se vor aplica în cazul transportului intern. În plus, răspunderea transportatorului în caz de accident produs în timpul transportului internaţional este supusă prevederilor reglementărilor aplicabile în Republica Moldova. Transportul intern este reglementat conform acestor Condiţii generale şi este supus legislației, regulilor şi regulamentelor aplicabile în vigoare în Republica Moldova.  În măsura în care cele ce urmează nu sunt în contradicţie cu prevederile prezentelor Condiţii generale, Convenţia fiind sau nefiind aplicabilă:
a) Transportatorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din respectarea de către transportator a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de orice organ guvernamental.
b) Transportatorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea de către pasager a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de orice organ guvernamental.
c) Răspunderea transportatorului este limitată numai la daunele produse în timpul transportului pe zborurile sau segmentele de zbor unde abrevierea ce desemnează transportatorul apare în rubrica rezervată transportatorului din biletul emis pentru acel zbor sau segment de zbor. Un transportator care emite un bilet sau înregistrează bagaje pe zborurile altui transportator acţionează doar în calitate de agent pentru acesta. În legătură cu bagajele înregistrate, pasagerul are dreptul la acţiune împotriva transportatorului care a emis biletul sau împotriva oricărui alt transportator care a efectuat transportul în timpul căruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este răspunzător pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte că daunele au fost cauzate de neglijenţa gravă a transportatorului.
d) Răspunderea transportatorului este limitată doar la suma daunelor compensatorii dovedite. În niciun caz transportatorul nu este răspunzator pentru daunele indirecte, incidentale sau ulterioare.
e) ) Răspunderea transportatorului pentru orice daună va fi redusă de orice neglijenţă din partea pasagerului care a cauzat sau a contribuit în parte la acea daună, în conformitate cu legile aplicabile. Nimic din cele cuprinse în prezenta nu va afecta drepturile transportatorului în ceea ce priveşte pretenţiile ridicate de o persoană, sau în numele acelei persoane, sau în ceea ce priveşte acea persoana, a cărei rea-voinţă a cauzat prejudicii unui pasager sau bagajului acestuia.
f) Orice excludere sau limitare a răspunderii transportatorului conform acestor Condiţii generale sau legilor aplicabile va fi aplicată şi agenţilor, prepuşilor, angajaţilor şi reprezentanţilor transportatorului, precum şi oricărei persoane al cărei avion este utilizat de transportator şi agenţilor, prepuşilor, angajaţilor şi reprezentanţilor acelei persoane. Suma totală recuperabilă de la transportator, agenţii, prepuşii, angajaţii, reprezentanţii şi persoanele menţionate în acest paragraf nu poate depăşi limita de răspundere a transportatorului.
g) În cazul în care nu este prevăzut altfel, nimic conţinut în aceste Condiţii generale nu va duce la renunţarea la nicio limitare sau excludere a răspunderii transportatorului, conform prevederilor Convenţiei sau legilor aplicabile.
h) ) Indiferent de prevederile acestor Condiţii generale, dacă transportul se efectuează cu mijloace rutiere pe drumurile publice de pe teritoriul Republicii Moldova pe bază de bilet, responsabilitatea transportatorului pentru decesul sau rănirea pasagerului este limitată, în orice caz, conform prevederilor legislațiti în vigoare.

2. Răspunderea pentru răniri aduse persoanei şi deces
2.1. Următoarele prevederi se aplică exclusiv transportului internaţional:
a) În cazul unui accident apărut în timpul transportului internaţional, limita de răspundere a transportatorului stabilită în Articolul 22 (1) din Convenţie nu va fi invocată în cazul decesului sau rănirilor personale provocate pasagerilor în înţelesul în care acestea sunt definite conform Articolului 17 din Convenţie. Transportatorul nu este răspunzător de astfel de daune suferite, dacă:
– moartea, rănirea sau o altă leziune corporală au rezultat din starea sănătăţii, psihică sau mentală a pasagerului (cum ar fi următoarele, dar fără a se limita la acestea: gravide, persoane cu handicap vizibil sau handicap fizic sau mental declarat, persoane care se plâng de o stare nesatisfăcătoare a sănătăţii, sau de înrăutăţirea stării sănătăţii la momentul îmbarcării etc.);
– dauna a fost cauzată sau s-a contribuit la aceasta prin neglijenţa sau acţiune ilegală sau omisiunea pasagerului;
– transportatorul a luat toate măsurile necesare pentru evitarea daunei, sau a fost imposibil pentru transportator să ia astfel de măsuri, conform Articolului 20 al Convenţiei.
b) În legătură cu orice pretenţie apărută ca urmare a unui deces sau rănirii aduse unei persoane în înţelesul Articolului 17 din Convenţie, transportatorul nu se va prevala de nicio apărare conform Articolului 20 din Convenţie în legătură cu acea parte a reclamaţiei care nu depăşeşte 113.100   DST per pasager.
2.2. Următoarele prevederi se aplică atât transportului internaţional, adăugându-se la (şi) completând prevederile articolelor 2.1. de mai sus:
a) Exceptând cazul când este prevăzut altfel în prezentele Condiţii generale, transportatorul îşi rezervă toate mijloacele de apărare ce rezultă din Convenţie sau din orice alte legi sau regulamente în vigoare aplicabile unei astfel de pretenţii. Transportatorul îşi rezervă toate drepturile la recurs şi chemarea în garanţie faţă de terţi, inclusiv şi fără a se limita la drepturi privind contribuţia şi despăgubirile.
b) Transportatorul va compensa pasagerul numai cu privire la daunele compensatorii care pot face obiectul recuperării şi numai cu privire la sumele în plus faţă de orice plăţi primite ca urmare a unei asigurări sociale publice sau din partea oricărui organ similar.
c) Transportatorul nu este răspunzător pentru orice îmbolnăvire, rănire sau incapacitate de orice fel, incluzând moartea, sau pentru agravarea stării oricărui pasager a cărui vârstă, stare mentală sau fizică sunt de natură să implice orice risc sau să pună în primejdie persoana acestuia în timpul transportului.

3. . Răspunderea pentru bagaje
a) Transportatorul nu este responsabil pentru orice deteriorări ale obiectelor care nu sunt permise în bagajul înregistrat, cât şi pentru articolele fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii, argintărie, metale preţioase, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte şi orice alte documente de identitate ori eşantioane care sunt incluse în bagajele înregistrate, cu sau fără ştirea transportatorului.
b) Afară de cazul unei acţiuni sau omisiuni din partea transportatorului, făcute cu intenţia de a cauza prejudicii sau din neglijenţă şi conştient că ar avea probabil ca urmare aceste prejudicii, raspunderea transportatorului cu privire la daunele cauzate bagajelor înregistrate este limitata la suma de 20 (douazeci) EUR per kilogram, în afara cazului în care o valoare mai mare este declarată în avans de pasager şi toate taxele adiţionale corespunzătoare au fost plătite de acesta în conformitate cu tarifele transportatorului. În acest caz, răspunderea transportatorului pentru daunele produse bagajelor înregistrate va fi limitată la acea valoare declarată.
c)Transportatorul nu este răspunzator pentru vătămarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor acestora de către obiecte conţinute în bagaje. Orice pasager ale cărui obiecte cauzează vătămări altui pasager, deteriorări ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricărei alte proprietăţi pe care acesta o transportă sau o operează, va despăgubi transportatorul cu privire la toate pierderile şi cheltuielile de orice natură suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu legea Republicii Moldova.
d) În cazul livrării parţiale (dar nu în cazul nelivrării în întregime) către pasager a bagajelor înregistrate, precum şi în cazul producerii unei daune asupra unei părţi (dar nu în întregime) a acestor bagaje, răspunderea transportatorului va fi redusă proporţional pe baza greutăţii bagajelor, indiferent de valoarea parţială a porţiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistrată în buletinul de bagaj, se consideră ca greutatea acestui bagaj înregistrat nu depăşeşte greutatea admisă gratuit la transport corespunzător clasei de călătorie pentru care a fost plătit tariful.
e) Transportatorul nu este răspunzător pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte că daunele au fost cauzate de neglijenţa gravă a transportatorului. În cazul dovedirii unei neglijenţe grave, responsabilitatea transportatorului pentru bagajele neînregistrate este limitată la suma de 100 (o sută) USD per pasager în cazul unui transport internaţional.
f) ) In cazul bagajelor inregistrate care au fost deteriorate in timpul transportului aerian, pentru care   s-a efectuat un act de constatare inainte de parasirea aeroportului de destinatie si s-a trimis o reclamatie scrisa conform prevederilor Conventiei de la Montreal art. 31 punctele 1-4, despagubirea se va acorda in functie de tipul bagajului, gradul de deteriorare si uzura calculata a acestuia. Uzura se va calcula, dupa cum urmeaza:
În primul an de folosință: uzura reprezintă 20% din valoarea de achiziție, conform chitanței de cumpărare.
Începând cu al doilea an, la valoarea uzurii se adaugă câte 10% pentru fiecare an, până la anul al nouâlea de folosință.
g) Transportatorul nu este răspunzator pentru deteriorări superficiale apărute în urma manipulării normale a bagajelor înregistrate predate la transport, cum ar fi:
– pierdere/distrugere curele tragere/securizare
– tăieturi si zgârieturi minore, scamoșare
– deteriorari determinate de supra incarcare bagaj
– deteriorari determinate de controlul de securitate
– pierderea/deteriorarea elementelor atașate bagajului, care nu au fost prevazute de producător și nu afectează utilizarea normală, ulterioară, a bagajului (lacăt, etichete nume, curele, huse,etc)

4. Răspunderea în urma neefectuării transportului
Atunci când, în afara cazurilor de forţă majoră sau a celor menţionate în Articolul 8 din aceste Condiţii de transport, transportatorul este răspunzător pentru daunele suferite de pasager ca urmare a neefectuării transportului din vina sa. Răspunderea transportatorului este limitată la rambursarea cheltuielilor normale ale pasagerului pentru cazare, mese, comunicaţii şi transportul la sol între oraş şi aeroport, până în momentul în care transportatorul este în măsură să furnizeze locul rezervat, pe un alt zbor al său, fie pe zborul altui transportator.


Articolul 17: Reclamaţiile şi acţiunile

1. Notificarea
Nu se va intenta acţiune în justiţie pentru daune produse bagajelor deteriorate, afară de cazul în care persoana îndreptătită să introducă reclamaţia împotriva transportatorului a făcut protestul într-un termen de cel mult 7 zile de la data primirii bagajelor.

2. Nu se va intenta acţiune în justiţie pentru daune datorate întârzierii bagajelor, afară de cazul în care persoana îndreptăţita să introducă reclamaţia împotriva transportatorului a făcut protestul într-un termen de cel mult 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. Reclamaţiile trebuie completate în scris şi expediate în termenele sus menţionate.


Articolul 18: Modificarea şi anularea

Nici un agent, angajat sau reprezentant al transportatorului nu este autorizat să schimbe, să modifice sau să anuleze vreuna din prevederile prezentelor Condiţii de transport.


Articolul 19: Interpretarea

Titlurile articolelor şi paragrafelor prezentelor Condiţii generale sunt introduse de convenienţă şi nu trebuie utilizate pentru interpretarea textului. Versiunea regulilor în cauză în limba română este prioritară atunci când apare cazul de interpretare.


Articolul 20: Schimbarea datelor de pașaport ale pasagerilor

1. Bazându-se pe dreptul transportatorilor aerieni de a stabili în mod independent proceduri și reguli privind modificarea datelor de pașaport în biletul emis al pasagerului sau de a refuza furnizarea unui astfel de bilet unui pasager (sau unui agent care a emis un astfel de bilet), FLYONE SRL își rezervă dreptul de a nu permite modificarea datelor după emiterea biletelor, prin includerea unor remarci/modificări în rezervare.

2. Persoana care efectuează rezervarea blietului poartă răspunderea pentru corectitudinea datelor personale ale pasagerului introduse în rezervare.

3. În cazul unei erori comise în biletul emis, cum ar fi: numărul documentului de transport al pasagerului, tipul documentului, data nașterii (cu excepția cazului în care greșeala a dus la modificarea categoriei Pasagerului – copil până la 2 ani (infant), copil între 2 și 12 ani (child), adult (adult), data eliberării documentului, perioada de valabilitate și sexul pasagerului, FLYONE SRL permite corectarea unor astfel de erori numai la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze agentul de la ghișeul de chek-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor. În cazul în care această condiție este îndeplinită, agentul de check-in, reprezentant al companiei FLYONE SRL va corecta în mod gratuit eroarea comisă în datele personale ale pasagerilor (care face parte din categoria indicată în acest paragraf), finalizând procedura prin emiterea unui permis de îmbarcare pasagerului la ghișeul de check-in al aeroportului (Indiferent dacă pasagerul a efectuat sau nu online check-in pe site-ul companiei FLYONE SRL). Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura menționată în acest paragraf pentru corectarea acestei erori, nu va fi admis pentru zbor. Corectarea erorilor efectuate cu privire la data nașterii pasagerului, în conformitate cu procedura sus-menționată, a cărei corectare duce la o modificare a categoriei pasagerilor (a se vedea mai sus) nu este permisă. În acest caz, pentru obținerea rambursării costului biletului rezervat cu asemenea erori, se vor aplica regulile tarifare conform cărora a fost achiziționat biletul.

4. În cazul în care pasagerul sau persoana care a efectuat rezervarea, identifică o eroare în biletul deja emis, în privința numelui sau prenumelui pasagerului, iar numărul total de corectări propuse nu depășește două litere (fie două litere în nume sau două litere în prenume, sau o literă în nume și o literă în prenume, sau o singură literă în nume sau o singură literă în prenume), FLYONE SRL permite corectarea unor astfel de erori la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze pe agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor. Corectarea erorilor menționate în acest paragraf este posibilă numai după ce pasagerul a achitat taxa de înregistrare stabilită de tariful (Grupul de tarife), indiferent dacă pasagerul a efectuat check-in on-line sau nu. În cazul unui bilet în care s-au comis astfel de erori, emis în conformitate cu tariful (Grupul de tarife) care, conform regulilor sale, nu impune plata unei taxe de înregistrare la ghișeul de check-in al aeroportului, corectarea erorilor specificate în acest paragraf este gratuită. După corectarea erorii, pasagerului i se va elibera un permis de îmbarcare la ghișeul de check-in al aeroportului. Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura menționată în acest paragraf pentru corectarea acestei erori nu va fi admis pentru zbor.

5. În cazul în care, într-un bilet deja emis, călătorul sau persoana care efectuează rezervarea identifică că numele și prenumele pasagerului sunt expuse în ordinea greșită, compania FLYONE SRL permite corectarea unor astfel de erori numai la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor. În cazul în care această condiție este îndeplinită, agentul de check-in, reprezentant al companiei FLYONE SRL, va corecta în mod gratuit eroarea comisă în datele personale ale pasagerilor (care face parte din categoria indicată în acest paragraf), finalizând procedura prin emiterea unui permis de îmbarcare pasagerului la ghișeul de check-in al aeroportului (Indiferent dacă pasagerul a efectuat sau nu online check-in pe site-ul companiei FLYONE SRL). Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura menționată în acest paragraf pentru corectarea acestei erori nu va fi admis pentru zbor.

6. FLYONE SRL nu permite modificarea numelui sau a prenumelui pasagerului ca urmare a schimbării acestuia în urma căsătoriei, etc., dacă numărul de corectări propuse în nume sau prenume depășește două litere (fie două litere în nume sau două litere în prenume, sau o literă în nume și o literă în prenume, sau o singură literă în nume sau o singură literă în prenume). În acest caz, pentru obținerea rambursării costului biletului rezervat cu asemenea erori, se vor aplica regulile tarifare conform cărora a fost achiziționat biletul.


Articolul 21: Feedback-ul Companiei

În scopul îmbunătățirii calității apelurilor primite de la pasagerii Companiei FLYONE SRL, asigurării monitorizării și verificării eficienței feedback-ului Companiei cu privire la apelurile primite, precum și în vederea reducerii timpului consumat la procesarea fiecărui apel telefonic, compania aeriană FLYONE SRL stabilește o procedură uniformă de primire și examinare a cererilor de la pasagerii săi sau potențialii parteneri, indicată pe site-ul oficial al companiei: www.FLYONE SRL.eu, în secțiunea „Contactați-ne“. Fiecare cerere adresată companiei FLYONE SRL trebuie expediată prin completarea formularului corespunzător din secțiunea „Contactați-ne“, cu condiția obligatorie de completare a tuturor câmpurilor obligatorii.

Potrivit Regulamentului intern al companiei aeriene, toate cererile care nu sunt expediate în conformitate cu procedura sus-menționată, nu vor fi examinate de către compania FLYONE SRL, iar expeditorul va fi informat cu privire la necesitatea de a depune o cerere pe site-ul oficial al Companiei, la Secțiunea „Contactați-ne”.


Articolul 22: Zboruri peste Belarus

Vă informăm că zborul FLYONE SRL 5F KIV-LED-KIV este efectuat deasupra Belarusului.